Duurzaamheid

Hieronder het hoofdstuk Duurzaamheid uit het concept dorpsplan 2020 - 2030

6. Duurzaamheid.


Dit is een thema dat veel bewoners en bedrijven raakt en waar zij ook grote belangstelling voor hebben. Bij dit onderwerp is, meer dan bij andere onderwerpen de mogelijkheid van tegenstrijdigheid van belangen aanwezig. Dit maakt de noodzaak tot goed en helder overlegtussen alle partijen des te belangrijker.De genoemde punten in volgorde van belangrijkheid:

Duurzaamheid is een maatschappelijk relevant onderwerp waar veel aandacht voor is. Vanuit de samenleving en de overheid wordt aangestuurd op een gasloze toekomst en wil men zoveel mogelijk dat dorpen, wijken en buurtschappen duurzaam worden.
Onder de bewoners van De Glind zijn veel ideeën hoe we hiermee om kunnen gaan. Het zou goed zijn als zij tijdig geïnformeerd worden over nieuwe projecten op dit gebied. In elk geval moet dit hoog op de agenda komen bij organisaties, bedrijven en het wijkplatform.
Hierin heeft de bezorgdheid als het gaat om fijnstof zeker een plaats.
Zoals al eerder is genoemd, gaan we ervan uit dat voor mest en fijnstof de regels van de overheid worden gevolgd. Wat hierbij van belang is, is dat het voor alle bewoners duidelijk is wat de regels zijn en waar zij die kunnen vinden.
In het kader duurzaamheid wordt ook gekeken naar een lokale oplossing voor de waterzuivering. Er ligt nu een plan voor een rioolwaterzuiveringskas. Er moet verder onderzocht worden of dit haalbaar is.
Ook in het kader van duurzaamheid zullen er steeds meer elektrische vervoersmiddelen komen. Het is daarom van belang dat zowel instanties die werken in De Glind op hun eigen terreinen zorgen voor oplaadpalen, als ook de gemeente te vragen deze op openbare plekken te plaatsen.
Tot slot zou een initiatief voor een repair-café goed kunnen werken, zowel voor de bewoners als voor jongeren die er zouden kunnen werken.
Op het gebied van duurzaamheid zouden we graag zien dat er meer ondersteuning komt voor zonnepanelen op de eigen woningen van de bewoners, maar ook op de woningen van de zorginstellingen en de school.
Over zonnepanelen op de grond en kleine windmolens zijn de meningen verdeeld. Graag zien we meer voorzieningen die de duurzaamheid bevorderen, maar deze voorzieningen moeten geen overlast veroorzaken voor de bewoners in het binnen- en buitengebied.

Soms worden plannen zoals dit Dorpsplan ingehaald door voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen. Zo heeft in januari 2019 de werkgroep kennis genomen van het voornemen door diverse partijen in De Glind om ten aanzien van duurzaamheid een zg. Greendeal af te sluiten.

Indien nodig moet er bij de gemeentes Barneveld, Leusden, Woudenberg of Scherpenzeel gevraagd kunnen worden om metingen te uit te laten voeren.

Te nemen maatregelen
Doel: Maatregelen nemen die ervoor zorgen dat De Glind zo veel mogelijk milieuneutraal wordt.
Dorp van Duurzaam

In februari 2018 heeft de Commissie Duurzaamheid het door hen opgestelde plan “Dorp van duurzaam” overhandigd aan Rob Brand. Rob is als coördinator voor het nieuwe Dorpsplan aangesteld.
Het Concept "Dorp van Duurzaam" kunt u hier downloaden